HOME Site

  • ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  • ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.2 การบริหาร
  • ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  • ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
  • ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
  • ตัวชี้วัดที่ย่อยที่ 10.2 มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส